ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭

GSET  ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન અને  વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો..

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટેની તારીખ : ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ થી ૦૮/૦૬/૨૦૧૭ 

પરીક્ષા તારીખ :- ૨૭/૦૮/૨૦૧૭ 

Advertisements

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s