લોકરક્ષક-કોન્સ્ટેબલ/જેલ સિપાઇ આખરી પરિણામ (Final) પસંદગી યાદી..

લોકરક્ષક-કોન્સ્ટેબલ/જેલ સિપાઇની સીધી ભરતી અંગેના આખરી પરિણામ (Final) પસંદગી યાદી માટે અહીં કલીક કરો.

Advertisements

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s