પો.સ.ઇ. (P.S.I) કેડર આખરી પરિણામ (FINAL RESULT)..

પો.સ.ઇ. કેડરનું આખરી પરિણામ (Final Result) જોવા માટે અહીં કલીક કરો……..

Advertisements

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s