યુનિર્વસિટીઓની યાદી

–> ગુજરાતની યુનિર્વસિટીઓની યાદી

ક્રમ       યુનિવર્સીટી                                                                         સ્‍થળ

રાજ્ય સરકાર

૧.  ગુજરાત યુનિવર્સીટી                                                                      અમદાવાદ

૨.  સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી                                                            વલ્‍લભ વિદ્યાનગર

૩.  વીર નર્મદ દક્ષિ‍ણ ગુજરાત યુનિવર્સીટી                                      સુરત

૪.  ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સીટી (M.S.યુનિવર્સીટી)             વડોદરા

૫.  સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટી                                                                         રાજકોટ

૬.  ભાવનગર યુનિવર્સીટી                                                                     ભાવનગર

૭.  હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી (NGU)                        પાટણ

૮.  ક્રાંતિગુરૂ શ્‍યામજી કૃષ્‍ણ વર્મા, કચ્‍છ યુનિવર્સીટી                             કચ્‍છ

૯.  ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી (BAOU)             અમદાવાદ

૧૦. શ્રી સોમનાથ સંસ્‍કૃત યુનિવર્સીટી                                                     વેરાવળ

૧૧. ચિલ્‍ડ્રન્‍સ યુનિવર્સીટી ગુજરાત                                                           ગાંધીનગર

૧૨. ગુજરાત ફોરેન્‍સીક સાયન્‍સીસ યુનિવર્સીટી (GFSU)                     ગાંધીનગર

૧૩. રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સીટી                                                                       અમદાવાદ

૧૪. કામધેનુ યુનિવર્સીટી                                                                           ગાંધીનગર

૧૫. ધ ઇન્ડિયન ઇસ્ટિટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન                                ગાંધીનગર

૧૬. ગુજરાત ટૅકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી                                                   અમદાવાદ

૧૭. ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સીટી                                                              જામનગર

કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટી)

૧.  આણંદ કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (આણંદ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટી             આણંદ

૨.  નવસારી કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (નવસારી એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટી    નવસારી

૩. સરદાર કૃષ્‍ણનગર દાંતીવાડા કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય                                     દાંતીવાડા

૪. જુનાગઢ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટી                                                              જુનાગઢ

સેન્‍ટ્રલ ગર્વમેન્‍ટ

૧. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ                                                                                અમદાવાદ

૨. સેન્‍ટ્રલ યુનિવર્સીટી ઓફ ગુજરાત (CUG)                                        ગાંધીનગર

૩. સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ (ડીમ્‍ડ યુનિવર્સીટી)                                          વડોદરા

પ્રાઇવેટ એડેડ

૧. ધરમસિંહ દેસાઇ યુનિવર્સીટી (DDIT)                                               નડીઆદ

૨.સેન્‍ટર ફોર એન્‍વાર્યમેન્‍ટલ પ્‍લાનિંગ એન્‍ડ ટેકનોલોજી (CEPT યુનિવર્સીટી)  અમદાવાદ

પ્રાઇવેટ

૧. નિરમા યુનિવર્સીટી (NU)                                                                       અમદાવાદ

૨. ગણપત યુનિવર્સીટી                                                                                 મહેસાણા

૩. ધીરૂભાઇ અંબાણી ઇન્સિટીટયુટ ઓફ ઇર્ન્‍ફમેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનિકેશન ટૅકનોલોજી  (DA-IICT)                                                                                                       ગાંધીનગર

૪. પંડિત દીનદયાલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સીટી (PDPU)                              ગાંધીનગર

૫. કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલય                                                                                 ગાંધીનગર

૬. કેલોર્ક્ષ ટીચર્સ Calorx Teachers’ યુનિવર્સીટી                                          અમદાવાદ

૭. ચરોતર યુનિવર્સીટી ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ ટૅકનોલોજી                                આણંદ

૮. નવરચના યુનિવર્સીટી                                                                                  વડોદરા

૯. અમદાવાદ યુનિવર્સીટી                                                                                અમદાવાદ

૧૦. ઓરો યુનિવર્સીટી ઓફ હોસ્પિટાલીટી એન્ડ મેંનેજમેન્ટ                          સુરત

૧૧. ઉકા તાર્સડિયા યુનિવર્સીટી                                                                           બારડોલી

૧૨. આર.કે. યુનિવર્સીટી                                                                                        રાજકોટ

૧૩. ઇન્સિટીટયુટ ઓફ એડવાન્સડ રીસર્ચ યુનિવર્સીટી                                    ગાંધીનગર

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થાઓ (ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ નેશનલ ઇમ્‍પોર્ટન્‍સ)

૧. ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેનેજમેન્‍ટ, અમદાવાદ(IIM-A)                     અમદાવાદ

૨. ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી (IIT)                                                ગાંધીનગર

૩. સરદાર વલ્‍લભભાઇ નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી, સુરત (SVNIT)    સુરત

૪. નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ (NID)                           અમદાવાદ

૫. ફીઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી (PRL)                                                               અમદાવાદ

૬. એન્‍ટરપ્રેનરશીપ ડેવલપમેન્‍ટ ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ ઇન્ડિયા                            ગાંધીનગર

Advertisements

તમારો પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s